Stillinger

Ressourcechef for VUC Roskilde

Stillingsopslag  I Stillings- og personprofil

Ansøgningsfrist: Mandag den 18. december 2017, kl. 12.00.

Tiltrædelse:
Medio august 2017, efter nærmere aftale.
Ansættelsesforhold:
Fastansættelse
Fuld tid

Ansøgningsfrist:
7. juni 2017 12:00

Kontaktperson:
Chef for Teknik og Miljø
Esge Homilius
Telefon 23 62 98 82

Konsulent Niels Crone Madsen,
Crone Consulting
Telefon 23 32 31 03

Skarp leder for miljøområdet

Drives du af at bringe miljøområdets fagligheder effektivt i spil, når der skal findes gode løsninger for borgere og erhvervsliv med respekt for fællesskabet?

Begejstres du af at sætte strategisk retning og effektivt omsætte visioner til konkret handling gennem tydelig prioritering, meningsskabende kommunikation og nærværende ledelse?

Og ser du overblik, præcise hjørneflag for opgaveløsningen og forventningsafstemte processer som frisættende for kreativitet og serviceorienteret tilgang til arbejdet?

Så vil vi gerne høre fra dig vedrørende stillingen som leder i Haderslev Kommune og som afdelingsleder for miljøområdet.

Vi søger en erfaren leder, der i en faglig stærk kontekst formår at bringe sig selv og sin ledelse godt i spil. Målet er at skabe og fastholde et overblik og overskud, der gør det muligt at være på forkant også med de mest dyna­miske og kritiske arbejdsområder. En leder, der gennem klarhed om ram­mer, får medarbejdere og interessenter til at føle sig trygge i forhold til forventninger til opgave­løsningen og håndtering af opgavemængden.

I Haderslev Kommune går miljø og erhverv hånd i hånd. Afdelingen som tager hånd om miljøområdet har derfor overskriften "Erhverv". Her arbejder 22 kompetente medarbejdere bl.a. med landbrug, industri og affald, jord, grundvand, spildevand samt vandløb, og besidder tilsammen en bred vifte af fag­lig­hed og har et bredt spekter af opgaver inden for miljøområdet.

Vi forventer at du har ledelseserfaring fra miljøområdet, men ikke at du nødvendigvis har specifik faglig erfaring på alle afdelingens fagområder. Du skal have interesse for miljøområdet og gode forudsætninger for at tilegne dig viden på afdelingens samlede virkefelt.

Vi tilbyder
En spændende arbejdsplads i udvikling, hvor vi ikke går af vejen for at prøve noget nyt. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor værdierne ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel er omdrejningspunktet. Vi har en åben og uformel omgangstone.

Du vil komme til at indgå i en dynamisk ledergruppe, der ønsker at agere som et team, og som målrettet arbejder på, at:

  • mål og rammer er tydelige, forventningerne afstemte og funderet i en helhedsorienteret tilgang, så kreativitet og virkelyst med dette afsæt slippes fri
  • skabe det optimale afsæt for at glade, motiverede medarbejdere, der bruger deres kompetencer til at skabe gode løsninger sammen med og for borgere og virksomheder
  • bedrive nærværende, tydelig og udviklende ledelse inden for den centrale styringsramme, så sammenhængskraften styrkes og tværorganisatorisk synergi realiseres.

Vi er i gang med en målrettet indsats for at sikre gode muligheder for, at vores borgere kan leve et godt liv og for, at vores virksomheder kan drive en god forretning – med respekt for fællesskabet. Her har vi fokus på at kombinere vores myndighedsrolle med en erhvervsvenlig tilgang. Over et par år har Haderslev Kommune lavet et tigerspring i Dansk Industris Erhvervsklima­analyse, så vi ligger i den gode ende – en placering du skal være med til at forbedre.

I Haderslev Kommune er vi ambitiøse med vores ledelsesvirke, udviklingen af os selv som ledere og af teamledelse – vi vil god ledelse. Som leder har du ansvaret for dine medarbejderes trivsel og for at give dem de rette vilkår, så de selvstændigt – hver for sig og sammen – kan lykkes med deres opgave. Samtidig spotter du poten­tialet, forfølger det samt motiverer og udfordrer dine medarbejdere til at realisere det. Vi dyrker den tillidsbaserede ledelsesstil, hvor medarbejderne løser deres opgaver med en høj grad af selvstændighed.

Faglige kompetencer
Vi forventer, at du:

  • har solide ledelsesmæssige kompetencer og erfaring med de særlige vilkår, som kendetegner ledelse i politisk styrede organisationer – du har eller er indstillet på at gennemføre lederuddannelse på diplomniveau
  • har en relevant videregående uddannelse og erfaring med miljøområdet – gerne fra det offentlige
  • har gode kommunikationsevner og kan med en coachende tilgang bidrage til udvikling, samarbejde og opgaveløsning af høj faglig kvalitet.

Personlige kompetencer
Som person forventer vi, at du:

  • er serviceorienteret, tillidsvækkende og troværdig
  • er tydelig, meningsskabende og handlekraftig med stor gennemslagskraft
  • er god til at skabe de rammer og den ånd og gejst, der fremmer flow i drift og udvikling
  • er empatisk, lyttende og pragmatisk.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Tiltrædelsestidspunkt: Medio august 2017, efter nærmere aftale.

Hvis vi har vakt din nysgerrighed, så kontakt endelig chef for Teknik og Miljø Esge Homilius på telefon 23 62 98 82 eller konsulent Niels Crone Madsen, Crone Consulting på telefon 23 32 31 03.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning og CV m.v. elektronisk via www.haderslev.dk/job senest onsdag den 7. juni 2017, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler: 1. samtale gennemføres tirsdag den 13. juni og 2. samtale mandag den 26. juni 2017. Der gennemføres test mandag den 19. juni 2017.

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

Statements

Niels har altid en seriøs tilgang til tingene - men er på samme tid både behagelig, humoristisk og et rigtig godt selskab.

Niels besidder en meget skarp evne til at analysere under processen - og en tilsvarende skarp retorik når "analyse resultatet" skal formidles. Man lytter når Niels taler!

Niels har altid en reel interesse og et stort engagement i de opgaver han påtager sig. I kølvandet følger en målrettet vedholdenhed, som er et helt unikt særkende for ham.

Med Niels får man kvalitet i absolut topklasse og et højt begavet med- og modspil!

Jeg oplever at Niels er drevet af at præstere konsulentbistand på et ekstremt højt kvalitetsniveau, både fagligt og personligt. Der kommer aldrig bløde mellemvarer fra hans hånd.